Algemene voorwaarden Bit Computerhulp

Artikel 1             Definities

 1. Bit Computerhulp: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Brouwerijweg 68, 6814 EM te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 09.13.14.78.
 2. Klant: De wederpartij, die al dan niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met Bit Computerhulp.
 3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst gesloten tussen de Klant en Bit Computerhulp.
 4. Schriftelijk: Onder schriftelijke communicatie wordt tevens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
 5. Onderhoudscontract: Het document waarin is gespecificeerd welke goederen van de Klant periodiek door Bit Computerhulp onderhouden worden.
 6. Website: Bit computerhulp

Artikel 2             Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Bit Computerhulp en op iedere gesloten Overeenkomst tussen Bit Computerhulp en de Klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien de afwijkende bepalingen Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. Indien en voor zover een vernietiging of nietigheid gegrond is, treden Bit Computerhulp en de Klant in overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. De vaststelling van de vervangende regeling is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3             Totstandkoming van de Overeenkomst in het algemeen

 1. De publicatie van de op de Website vermelde producten en diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het aanbod van de producten die op de Website zijn gepubliceerd wordt verricht onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid daarvan.
 2. De offertes van Bit Computerhulp worden uitgebracht onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de hierin aangeboden producten of diensten.
 3. Tenzij voor een bijzondere Overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden anders is overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand nadat de order of opdracht door Bit computerhulp is bevestigd.

Artikel 4             Wijziging van de Overeenkomst tot levering van zaken

Als gevolg van een omstandigheid die zich buiten de invloedsfeer van Bit Computerhulp begeeft, is Bit Computerhulp gerechtigd een zaak te leveren die op ondergeschikte punten afwijkt van de zaak die op de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 5             Uitvoering van de Overeenkomst tot verrichten van diensten

 1. Ten aanzien van de uitvoering van diensten, handelt Bit Computerhulp naar de eisen die aan een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld.
 2. Alle door Bit Computerhulp te verrichten diensten worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Overeenkomsten met betrekking tot de diensten verplichten Bit Computerhulp uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Bit Computerhulp kan derhalve niet garanderen dat de werkzaamheden tot het gewenste resultaat zullen leiden.

Artikel 6             Verplichtingen van de Klant ten aanzien van onderhoud en reparatie

 1. Indien de Klant goederen ter onderhoud of reparatie aanbiedt verklaart de Klant stilzwijgend dat deze goederen tot zijn eigendom behoren en dat ten aanzien van de software alle vereiste licenties zijn verkregen. De Klant staat ervoor in dat de – aan Bit Computerhulp – verstrekte goederen en gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden.
 2. Indien onderhoud- of reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden op locatie van de Klant, stelt de Klant Bit Computerhulp in de gelegenheid om kosteloos gebruik te maken van zijn stroomnet en internetverbinding.
 3. Voor zover het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, wordt verondersteld dat de Klant Bit Computerhulp toestemming heeft verleend om opgeslagen bestanden op apparatuur te kopiëren, te configureren of te wijzigen.
 4. Ondanks de door Bit Computerhulp in acht te nemen zorgvuldigheid draagt de Klant er zorg voor dat van alle opgeslagen bestanden – op de voor onderhoud of reparatie aangeboden apparatuur – een back-up is gemaakt. Bit Computerhulp kan niet garanderen dat gedurende de uitvoering van de Overeenkomst opgeslagen bestanden beschadigd raken of verloren gaan.
 5. Indien op grond van een Overeenkomst goederen van de Klant in het bezit zijn gesteld van Bit Computerhulp, is de Klant verplicht om de goederen op verzoek van Bit Computerhulp binnen een termijn van twee weken af te halen. Verzuimt de Klant na een tweede verzoek de goederen alsnog af te halen dan komen de kosten van vernietiging van de betreffende goederen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen € 35, -. Bit Computerhulp verzoekt een verwerkingsbedrijf de betreffende goederen te vernietigen nadat twee weken na het tweede verzoek aan de Klant om de goederen af te halen, zijn verstreken. Vanaf het moment dat Bit Computerhulp de betreffende goederen aan het verwerkingsbedrijf heeft aangeboden is Bit Computerhulp niet langer verantwoordelijk voor de privacy gevoeligheid van de op de apparatuur opgeslagen gegevens.

 

Artikel 7             Onderhoudscontract

 1. De overeenkomst tot onderhoud van goederen komt tot stand op het moment dat het door de Klant ondertekende Onderhoudscontract in het bezit is gesteld van Bit Computerhulp.
 2. Het Onderhoudscontract komt niet eerder tot stand dan nadat – naar het oordeel van Bit Computerhulp – alle aan het Onderhoudscontract onderworpen apparatuur naar behoren functioneert.
 3. Onder onderhoud wordt verstaan:
 • Virus- en spywarebestrijding;
 • Verwijderen van overbodige bestanden en software;
 • Verwijderen van tijdelijke internetbestanden en cookies;
 • Controleren van harde schijf op fouten;
 • Defragmenteren van de harde schijf;
 • Uitvoeren van updates;
 • Service-packs installeren;
 • Openen van de computerkast en visueel controleren van de apparatuur;
 • Stofvrij maken van de behuizing, voeding en fans;
 • Vervangen van de koelpasta tussen CPU en koelelement.
 1. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de goederen die in het Onderhoudscontract zijn omschreven. De rechten van de Klant die uit de overeenkomst voorvloeien zijn niet van toepassing op een goed dat is vervangen door het goed dat in het Onderhoudscontract is omschreven.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. De overeenkomst eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Gedurende de lopende contractperiode heeft de Klant twee maal 75 minuten het recht om de onderhoudswerkzaamheden door Bit Computerhulp te laten uitvoeren, met dien verstande dat tussen de eerste en tweede maal minimaal zes maanden zijn verstreken. Bit Computerhulp is niet eerder verplicht de onderhoudswerkzaamheden ten tweede maal uit te voeren dan nadat de Klant hierom heeft verzocht.
 4. Voor zover blijkt dat de duur van de onderhoudswerkzaamheden langer beloopt dan 75 minuten, heeft Bit Computerhulp het recht deze werkzaamheden als zijnde meerwerk separaat te factureren. Hierover wordt een uurtarief van € 50,- berekend.
 5. Voor zover gedurende de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat voor het juist functioneren van de apparatuur noodzakelijk is om de apparatuur te repareren dan worden de onderhoudswerkzaamheden opgeschort. Onder reparatie wordt verstaan die werkzaamheden die buiten het bereik van lid 2 vallen. De Klant behoudt het recht om de resterende onderhoudsminuten in een later stadium te gebruiken.
 6. Tenzij opzegging heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst na het verstrijken van de contractperiode verlengd met de duur van opnieuw één jaar.
 7. Lid 9 is niet van toepassing op de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Deze partij kan na het verstrijken van de contractperiode opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 8. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, wordt terstond na totstandkoming van de overeenkomst het verschuldigde bedrag – berekend over de lopende contractsperiode – gefactureerd.

Artikel 8             Hulp op afstand

 1. Onder hulp op afstand wordt verstaan: het bieden van telefonische hulp aan de Klant, al dan niet met behulp van een daartoe geschikt softwareprogramma.
 2. De overeenkomst van hulp op afstand komt tot stand op het moment dat de Klant daartoe telefonisch contact heeft gelegd met Bit Computerhulp.
 3. De kosten die Bit Computerhulp voor deze dienst aan de Klant in rekening brengt bedragen € 1, – per minuut, met een minimum van € 10, -.
 4. Bit Computerhulp staat niet in voor het juist installeren en functioneren van het softwareprogramma “Teamviewer” dat op de Website ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 9             Beheer op afstand

 1. Onder beheer op afstand wordt verstaan: de door Bit Computerhulp te verrichten dienst tot het op afstand beheren van hardware dat aan een – tussen de Klant en Bit Computerhulp – gesloten servicecontract onderhevig is.
 2. Bit Computerhulp is slechts gehouden uitvoering te geven aan beheer op afstand indien en voor zover – gelet op de omstandigheden van het geval – de te verrichten werkzaamheden naar het oordeel van Bit Computerhulp hiervoor geschikt is. De hier bedoelde werkzaamheden die naar het oordeel van Bit Computerhulp niet geschikt zijn om op afstand te verrichten maken geen deel uit van het – tussen de Klant en Bit Computerhulp – gesloten servicecontract.

Artikel 10           ICT-advies

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden alle activiteiten door Bit Computerhulp verricht in het kader van ICT-advisering gefactureerd met het uurtarief dat daartoe vermeld is op de Website. De eerste volzin is van toepassing ongeacht het gegeven dat de te verrichten activiteiten zich al dan niet in de oriënterende fase begeven.

Artikel 11           Verhuur van apparatuur

Tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk anders voortvloeit, is de overeengekomen prijs ten aanzien van verhuur van goederen, per dag verschuldigd. De vergoeding is eveneens verschuldigd op zaterdagen en zondagen.

Artikel 12           Eigendomsvoorbehoud

Alle, in het kader van een koopovereenkomst, door Bit Computerhulp geleverde zaken blijven eigendom van Bit Computerhulp totdat de Klant al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Artikel 13           Aansprakelijkheid

 1. Bit Computerhulp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die voortvloeien uit artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien Bit Computerhulp de Klant kosteloos advies verstrekt is zij nimmer aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
 3. Bit Computerhulp is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en geleden verlies.
 4. Bit Computerhulp is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toe te rekenen schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, daarbij mede in aanmerking te nemen de hoedanigheid van de Klant, een wettelijke grond tot schadevergoeding bestaat is de aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de factuurwaarde van de door Bit Computerhulp geleverde goederen of diensten, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn beloopt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bit Computerhulp één jaar.

Artikel 14           Prijzen en betaling

 1. Indien en voor zover de vaststelling van de door Bit Computerhulp gehanteerde prijzen niet op een ander wijze is overeengekomen gelden de tarieven die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst op de Website zijn gepubliceerd.
 2. Voor zover op grond van de Overeenkomst het – door Bit Computerhulp – gebruikelijke uurtarief van toepassing is, is de Klant – ongeacht de duur van de werkzaamheden – betaling van het eerste uur volledig verschuldigd. Vervolgens wordt voor de berekening van het tarief, naar boven afgerond, per 15 minuten.
 3. Tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken zijn alle door Bit Computerhulp gefactureerde bedragen exclusief BTW. Handelt de Klant ten aanzien van door Bit Computerhulp te verrichten diensten, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan zijn alle tarieven met betrekking tot deze diensten inclusief BTW. De Klant die handelt in de laatst bedoelde hoedanigheid ontvangt na betaling een betalingsbewijs. Vindt op verzoek van de Klant betaling in een later stadium plaats of verzoekt de Klant een gespecificeerde factuur met betrekking tot de geleverde diensten dan wordt alsnog BTW berekend over het verschuldigde bedrag.
 4. Betaling dient te geschieden veertien dagen na factuurdatum op de door Bit Computerhulp aangegeven wijze.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de Klant wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
 6. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling komen voor rekening van de Klant.
 7. Bit Computerhulp is gerechtigd na de totstandkoming van de Overeenkomst de prijs van de te leveren goederen te verhogen, indien en voor zover de leverancier van Bit Computerhulp de prijs van de te leveren goederen die op de Overeenkomst betrekking hebben, heeft verhoogt.
 8. Onverminderd zijn bevoegdheid om op grond van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden is lid 7 van overeenkomstige toepassing op de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf.
 9. Indien en voor zover onderhoud- of reparatiewerkzaamheden op locatie van de Klant worden uitgevoerd komen de reiskosten voor rekening van de Klant. De reiskosten bedragen € 0,30 per kilometer. De eerste twee volzinnen van lid 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. Reiskosten komen niet voor rekening van de Klant indien de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie binnen de gemeenten Arnhem, Velp of Oosterbeek.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn diagnosekosten verschuldigd over ter reparatie aangeboden apparatuur. Dat onder omstandigheden van reparatie wordt afgezien staat hieraan niet in de weg.

Artikel 15           Overmacht

Overmacht in de zin van art. 6:75 BW staat nakoming van een reeds uitgevoerd gedeelte van een Overeenkomst niet in de weg, mits aan deze uitvoering zelfstandige waarde toekomt. De Klant is gehouden de – aan de uitvoering gerelateerde – vergoeding te voldoen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

Artikel 16           Slotbepalingen

 1. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst is gepubliceerd, verstrekt of gedeponeerd.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechtbank dan wel het kantongerecht in het arrondissement van de vestigingsplaats van Bit Computerhulp bevoegd van geschillen kennis te nemen.